Algemeen

Wat is boekhouden en waarom doen we het?

Het werkwoord boekhouden kan op verschillende manieren uitgelegd worden. In het woordenboek komen de volgende omschrijvingen voor:

Boekhouden:

• Aantekening houden van belangrijke zaken
• Volgens bepaalde regels aantekening houden van feiten van financiële aard
• De wetenschap van het boekhouden.

Boekhouder:

• Wie boekhoudt

Boekhoudkundig:

• Op de hoogte van, overeenkomstig de regels van het boekhouden.

Het bijhouden van de een boekhouding voor natuurlijke personen (eenmanszaak, VOF of maatschap) is een wettelijke verplichting die terug te vinden is in het Burgerlijk wetboek boek 3 art. 15i lid 1:

Een ieder die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, is verplicht van zijn vermogenstoestand en van alles betreffende zijn bedrijf of beroep, naar de eisen van dat bedrijf of beroep, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Voor rechtspersonen is een vergelijkbare bepaling opgenomen in boek 2 van het burgerlijk wetboek art. 10 lid 1:

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.

Waarom?

Naast het feit dat voor het ondernemers een verplichting is, geeft het bijhouden van de boekhouding ook inzicht in de financiële zaken van de onderneming. Maar ook privé kan het heel handig zijn om de boekhouding goed op orde te hebben.

Door de boekhouding regelmatig bij te werken heb je toegang tot de laatste financiële gegevens waarop je beslissingen kan baseren. Enkele vragen die met behulp van de financiële gegevens beantwoord kunnen worden zijn:

• Is er voldoende liquide middelen om de investering te doen?
• Welke debiteuren hebben nog niet betaald?
• Welke betalingen moeten de komende periode gedaan worden?
• Wat is de omzet ten opzichte van vorig jaar?

Naast het verplicht bijhouden van de administratie voor de belastingdienst, geeft een goed geordende administratie veel inzicht en gemak bij het voeren van de onderneming of huishouden.

Wij gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden.